041 631 449 judita.crepinsek@yahoo.com

Reference

Izvedba vrtin in črpalni testi

Za ogrevanje s toplotno črpalko

 • Bogojina
 • Bohinj
 • Braslovče
 • Breg pri Polzeli
 • Brestrnica
 • Celje
 • Dob
 • Dobrunje
 • Dol pri Ljubljani
 • Domžale
 • Dragomelj
 • Dravski Dvor
 • Gerečja vas
 • Gmajna pri Šenčurju
 • Godič
 • Grajska vas
 • Griže
 • Hrušica
 • Ihan
 • Iška vas
 • Juršinci
 • Kamnik
 • Kobarid
 • Latkova vas
 • Ljubljana
 • Ljubljana-Vič
 • Lovrenc na Dravskem polju
 • Mala Nedelja
 • Male Braslovče
 • Markiševci
 • Mavčiče
 • Muta
 • Nazarje
 • Orehova vas
 • Paneče
 • Parižlje
 • Polzela
 • Predoslje
 • Ptuj
 • Rače
 • Ribnica na Pohorju
 • Slovenj Gradec
 • Sodražica
 • Šempeter v Sav. dol.
 • Škofja Loka
 • Šoštanj
 • Vrhnika
 • Žalec …

Namakalni sistemi

Sadovnjak, hmeljišče, polžereja…

 • Brežice
 • Črnuče
 • Dolenja vas
 • Gerečja vas
 • Krško
 • Leskovec
 • Levec
 • Parižlje
 • Petrovče
 • Poljče
 • Polskava
 • Ponikva
 • Središče ob Dravi
 • Sv. Jurij ob Ščavnici
 • Tabor
 • Tomaška vas
 • Vrhnika
 • Žalec…

Izvedba geosond za potrebe ogrevanja s toplotno črpalko zemlja-voda

 • Ankaran
 • Bled
 • Bohinj
 • Braslovče
 • Cerkno
 • Grobelno
 • Grosuplje
 • Ihan
 • Maribor
 • Moravče
 • Pernovo
 • Podgorje
 • Portorož
 • Repnje
 • Sečovlje
 • Sevnica
 • Slovenske Konjice
 • Sostro
 • Šentjur
 • Velenje
 • Zgornje Gorje
 • Zgornji Duplek…

Zajetja pitne vode

 • Andrejci
 • Borje pri Mlinšah
 • Cerkno
 • Črna na Koroškem
 • Golavabuka
 • Graška gora
 • Ivanovci
 • Korpe
 • Kozje
 • Plešivec
 • Poklek nad Blanco
 • Rečica ob Savinji
 • Ribnica na Pohorju
 • Rogaška Slatina
 • Slovenj Gradec
 • Tolsti vrh
 • Trbonje

Geološko poročilo – pogoji gradnje

Ponikanje meteornih voda, erozijsko področje, plazovito področje, mala komunalna čistilna naprava

 • Andraž
 • Borovnica
 • Hoče, Slivnica
 • Podjelovo Brdo
 • Polzela
 • Pongrac
 • Ribče
 • Rimske Toplice
 • Sv. Lovrenc
 • Šempeter
 • Šentjur
 • Zapoge
 • Zgornja Kungota…

Geološko geomehansko poročilo

Za pogoje temeljenja objekta

 • Brestrnica
 • Celje
 • Dramlje
 • Gomilsko
 • Kaplja vas
 • Laško
 • Liboje
 • Ljubljana
 • Maribor
 • Orla vas
 • Podgora
 • Podolševa
 • Polzela
 • Sevnica
 • Slovenske Konjice
 • Šentilj
 • Šentjur
 • Šentvid pri Grobelnem
 • Škale
 • Trbovlje
 • Vojnik

Ostalo

 • Hidravlična analiza poplavnega področja Šentflorjanščice.
 • Ekološko sprejemljiv pretok na področju ribogojnice.
 • Letno poročilo o odvzemu podzemne vode za potrebe ogrevanja s toplotno črpalko voda-.voda
 • Letno poročilo o odvzemu podzemne vode za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč.
 • Kamnolom – geološko kartiranje; popisi vzorcev izvrtanine za ugotovitev geološke zgradbe območja za kategorizacijo in klasifikacijo zalog trdnih mineralnih surovin.
 • Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode, z revizijo (k.o. Šentvid nad Ljubljano).
 • Monitoring nivojev podzemne vode.