041 631 449 judita.crepinsek@yahoo.com

Naloge podjetja

Geološke in ostale storitve

p

Vrtanje vrtin in črpalno nalivalni preizkus

Za različne potrebe uporabe podzemne vode naredimo geološko prognozo terena, izvrtamo vrtino in opravimo črpalni ali črpalno nalivalni preizkus. Pridobimo vso dokumentacijo, in vam hkrati svetujemo in dimenzioniramo velikost in moč potopne črpalke glede na potrebe po vodi.Več o vrtanju vrtin
p

Hidrogeološko poročilo za pridobitev dovoljenja za raziskavo podzemne vode

Na področju vodonosnika pitne vode ali izvedbi vrtine, globlje od 30 m, pred pričetkom vrtalnih del potrebujete Hidrogeološko poročilo za pridobitev dovoljenja za raziskavo podzemne vode, na podlagi katerega vam Ministrstvo za okolje in prostor v Ljubljani poda mnenje glede izvedbe vrtine.
p

Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja (ogrevanje, namakalni sistemi, zajetja...)

V primeru, da se vrtina ne bo nahajala na področju vodonosnika pitne vode in da upravljalec komunalnega omrežja na vašem področju nima zadržkov glede izvedbe vodnjaške vrtine, vam sestavimo hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja (vodno soglasje) (ogrevanje, namakalni sistemi, zajetja…). hidrološko poročilo in geološko poročilo ter opravljen črpalni ali črpalno-nalivalni preizkus potrebujete tudi v primeru pridobivanja subvencije EKO sklada.
p

Monitoring nivojev podzemnih voda

Po želji vgradimo nivojsko sondo in vam izdelamo letno poročilo o monitoringu podzemnih voda.

p

Analiza tveganja za onesnaženje podtalnice

Če se bo vodnjaška vrtina nahajala na področju vodonosnika pitne vode, vam izdelamo analizo tveganja za onesnaženje podtalnice.
p

Hidravlična analiza poplavnega področja

Če želite graditi na področju, kjer obstaja možnost poplave, oziroma pojava stoletne vode, vam naredimo hidravlično analizo področja, na podlagi katerega določimo koto varnega temeljenja objekta.

p

Ekološko sprejemljiv pretok

Določimo na podlagi zahtev Ministrstva za okolje in prostor.

p

Geološka prognoza z določitvijo nivoja podtalne vode

Za potrebe izvedbe vodnjaške vrtine vam izdelamo geološko prognozo mikrolokacije in določimo nivo podtalne vode. Hkrati organiziramo vrtalna dela na vašem področju in svetujemo glede izvedbe kotlovnice. Uredimo vso potrebno dokumentacijo.

p

Geološka prognoza in geotermalni pogoji za izvedbo vertikalnega zemeljskega kolektorja (geosonde)

Za potrebo izvedbe vrtine za vgradnjo vertikalnega zemeljskega kolektorja vam izdelamo geološko prognozo mikrolokacije in določimo potrebno dolžino kolektorja. Hkrati organiziramo vrtalna dela na vašem področju, nudimo strokovni nadzor nad vrtalnimi deli in svetujemo glede izvedbe kotlovnice. Uredimo vso potrebno dokumentacijo.

p

Rudarski projekt

Revidiran rudarski projekt pridobimo v primeru vrtin, globljih od 300 metrov.

p

Geološko kartiranje

Geološko kartiranje opravljamo za različne namene.

p

Geomehansko poročilo

Za pogoje temeljenja izdelamo analizo nosilnosti tal in določimo pogoje za gradnjo.

p

Geološko poročilo o ponikanju meteornih voda in pogojih gradnje na erozijsko ogroženih območjih

Izdelava geološkega poročila o ponikanju voda (meteorne vode).
p

Ostala geološka in hidrogeološka poročila